خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.ir 2017-07-22T12:20:52+01:00 mihanblog.com دوستت داریم دکتر مراقب باش 2017-07-22T00:12:57+01:00 2017-07-22T00:12:57+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2758 محمدرضا صفایی حیف ما حیف شما نیست که شه مات شویم                                                                که به تفریح جَلَب جلبِ مُحاجات شویم     &nbs
حیف ما حیف شما نیست که شه مات شویم
                                                                که به تفریح جَلَب جلبِ مُحاجات شویم
                                         حال فردای من از حاصل امروز شماست
                                                                        وای اگر افشرۀ پنجه طامات شویم
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
کو آنکه جز از دوست به آرام رسید 2017-07-21T13:29:31+01:00 2017-07-21T13:29:31+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2755 محمدرضا صفایی دانلود آهنگ جدیدهر که بی خویشتن آمد به جهان خون شد و رفت                                                             یا که لیلای مرا دیده و مجنون شد و رفت       

دانلود آهنگ جدید


هر که بی خویشتن آمد به جهان خون شد و رفت
                                                             یا که لیلای مرا دیده و مجنون شد و رفت
                               وآنکه بر خال لب دوست گرفتار آمد
                                                                  مطمئن دلشده آرام بیرون شد و رفت
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


]]>
شهر شهر فرنگه... 2017-07-20T12:44:20+01:00 2017-07-20T12:44:20+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2752 محمدرضا صفایی سرنگون باد هر آن قصد خدا کرده کمین                                                              دین ما دست شما نیست که آید به زمین            
سرنگون باد هر آن قصد خدا کرده کمین
                                                              دین ما دست شما نیست که آید به زمین
                                        خشگ کی می شود آن نهر که از دل جاری است
                                                           ریشه در خون حسین بن علی (ع) دارد دین
                                                                                                                                                                                                  (صفایی)

 
]]>
وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم؟ 2017-07-20T03:45:07+01:00 2017-07-20T03:45:07+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2749 محمدرضا صفایی وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم                                                                   تا که دنباله و دنبال موافق باشیم   &nb
وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم
                                                                   تا که دنباله و دنبال موافق باشیم
                               با مفاهیم ربوبی نشدیم آگه از آنک
                                                                  کافر کفر و مصادیق منافق باشیم
                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
الناس علی دین ملوکهم 2017-07-19T07:27:37+01:00 2017-07-19T07:27:37+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2738 محمدرضا صفایی الم یعلم بان الله یری                              مظلوم وطن خاک به خون مشروحه                                              الم یعلم بان الله یری

                              مظلوم وطن خاک به خون مشروحه
                                                                 شیر اوژن شرحه شرحۀ مذبوحه
                              هان شأن سران خود ز مرئوس ببین
                                                              امت همه مؤمنند و دین ممدوحه
                                                                                                                                                                                    (صفایی)


]]>
مزاج عشق بس مشکل پسند است... 2017-07-17T12:29:42+01:00 2017-07-17T12:29:42+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2737 محمدرضا صفایی آید آنروز که از قال به احوال رسیم                                                               که از این مغلطه ها بر در ابدال رسیم          
آید آنروز که از قال به احوال رسیم
                                                               که از این مغلطه ها بر در ابدال رسیم
                                   حاجبی نیست مرا پیچ و خم زلف سیاه
                                                           که از این همهمه بر صاحب اقوال رسیم
                                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
به خاطر بسپار 2017-07-17T06:21:34+01:00 2017-07-17T06:21:34+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2736 محمدرضا صفایی                               بدون شرح!
      بدون شرح!

]]>
ایستاده تا مرگ 2017-07-16T17:14:16+01:00 2017-07-16T17:14:16+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2735 محمدرضا صفایی یادش به خیر آنکه مرا رهنمای بود                                                            مردی که با اشاره ره از چاه می نمود                  &nb
یادش به خیر آنکه مرا رهنمای بود
                                                            مردی که با اشاره ره از چاه می نمود
                                اینک توئی و شیوه سیر و سلوک پیر
                                                          صبری جمیل بر جماعت پر کینه و عنود
                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
هل من ناصر ینصرنی؟! 2017-07-15T05:43:32+01:00 2017-07-15T05:43:32+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2732 محمدرضا صفایی چندی است قوم من به نافله بیدار می شوند                                                    در سایه سار شب چو صائقه پربار می شوند                
چندی است قوم من به نافله بیدار می شوند
                                                    در سایه سار شب چو صائقه پربار می شوند
                                  سوزند خویش و بیشه از این سوز و ساز شب
                                                          شیرند شیرنر که طعمۀ کفتار می شوند
                                                                                                                                                                                          (صفایی)


]]>
ناگهان چقدر زود دیر می شود... 2017-07-13T09:24:16+01:00 2017-07-13T09:24:16+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2730 محمدرضا صفایی مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین                           حسنم طعنه به انگارۀ درویش مزن                                              &

مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین

                           حسنم طعنه به انگارۀ درویش مزن
                                                  مصلحت سلم و ثبات است به تشویش مزن
                           زخمها خورده تنم پشت به پشت از پس و پیش
                                                       زخم بر زخم دل ریش از این بیش مزن
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
پروا مکن، بیا 2017-07-13T03:07:00+01:00 2017-07-13T03:07:00+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2728 محمدرضا صفایی هم قدر شب من و شما کیست عزیز                                                                   آغوش مرا کرانه ای نیست عزیز     &nbsp


هم قدر شب من و شما کیست عزیز
                                                                   آغوش مرا کرانه ای نیست عزیز
                                  عالم به شرار عشق، طوف من و توست
                                                              زین دایره بیرون نتوان زیست عزیز
                                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
ای باعث ویرانی من، شرمت باد... 2017-07-12T04:53:26+01:00 2017-07-12T04:53:26+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2726 محمدرضا صفایی هو القابض و الباسط                            زنجیری زلفین پریشان تو کیست                                                

هو القابض و الباسط

                            زنجیری زلفین پریشان تو کیست
                                                               بر حال نزار آنکه بایست گریست
                            این قوم به دشمنی تو کمینم زده اند
                                                     جز روی تو در آینه ام نیست که نیست
                                                                                                                                                                                (صفایی)

]]>
فى حاجات عشتها ویاه وماتنفعش الا معاه 2017-07-11T06:48:12+01:00 2017-07-11T06:48:12+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2721 محمدرضا صفایی گر مستِ مدام از خم صد ساله شوید                                                                با دست تهی به جنگ ابلیس روید         &nbsp
گر مستِ مدام از خم صد ساله شوید
                                                                با دست تهی به جنگ ابلیس روید
                                جز دست دعا که خالی از بو الهوسی است
                                                                   دستی نرسد به دامن قربِ بعید
                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
من مست و تو دیوانه... 2017-07-10T07:02:58+01:00 2017-07-10T07:02:58+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2719 محمدرضا صفایی منم آن مست که از خاک بر افلاک روم                                                         به همه جزء تنم کوس انا الحق بزنم                             تا که سرمست شوند آدم و جن و پر
منم آن مست که از خاک بر افلاک روم
                                                         به همه جزء تنم کوس انا الحق بزنم
                             تا که سرمست شوند آدم و جن و پری
                                                           با هر که به هر جا می صد ساله زنم
                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
نارس... 2017-07-08T10:42:54+01:00 2017-07-08T10:42:54+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2715 محمدرضا صفایی اجزاء جهانی که هماهنگ به کارند                                                                       مجموع پریشانی زلفین نگارند     
اجزاء جهانی که هماهنگ به کارند
                                                                       مجموع پریشانی زلفین نگارند
                                با امت مغموم ز طامات ملافید
                                                             کاین طایفه جز دست دعا هیچ ندارند
                                                                                                                                                                                      (صفایی)

]]>