خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.ir 2018-12-13T12:27:35+01:00 mihanblog.com قَاتِلُواْ أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَنِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا 2018-12-13T06:56:17+01:00 2018-12-13T06:56:17+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3840 محمدرضا صفایی نیست یک از خدایگان گردنی از عدو زنم؟                                                                    شیر ژیان بیشه ها رونق انجمن منم &n

نیست یک از خدایگان گردنی از عدو زنم؟
                                                                    شیر ژیان بیشه ها رونق انجمن منم
                                                 آنکه به هر هزاره ای می رسد و رسیده من
                                                               مرد نبرد تن به تن خصم دو صد متنتنم
                                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ 2018-12-12T04:21:12+01:00 2018-12-12T04:21:12+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3939 محمدرضا صفایی اف بر تو که در بی خردی تأمینتر                                                                شکّر به مذاقت ز سخن شیرینتر      
Related image
اف بر تو که در بی خردی تأمینتر
                                                                شکّر به مذاقت ز سخن شیرینتر
                                               سودی ز مواعظ نبرد واعظ شهر
                                                               کاین خانه خراب اشکم و پایینتر
                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
انقلاب اسلامی با اسلامی انقلابی 2018-12-10T16:02:41+01:00 2018-12-10T16:02:41+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3895 محمدرضا صفایی کو ناسره را از سره تمییز دهد؟                                                      سخت است ولی رند سحر خیز دهد              &nb
کو ناسره را از سره تمییز دهد؟
                                                      سخت است ولی رند سحر خیز دهد
                                       هان، اعظم اسم و علم الاسماء و یقین
                                                                چون نیک بیازمایدت نیز دهد
]]>
یَا غِیَاثَ الْمُسْتَغِیثِینَ، أَغِثْنِی 2018-12-09T14:42:20+01:00 2018-12-09T14:42:20+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4112 محمدرضا صفایی آن فتنه گری که یاد، فریادم داد                                                              وز ظلمت زلف خویش بر بادم داد        &nb
آن فتنه گری که یاد، فریادم داد
                                                              وز ظلمت زلف خویش بر بادم داد
                                                    تا ناظر صفر هستی اش گرداند
                                                             یک نکته نگفت و نکته ها یادم داد
                                                                                                                                                                               (صفایی)
]]>
چراغ دارم روی سرم 2018-12-08T21:52:03+01:00 2018-12-08T21:52:03+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4111 محمدرضا صفایی پیر را گفتمش این باغچه خاکش مرده ست                                                               که دد و دیو بر آن دست به یغما برده ست       & Image result for ‫خنده دارترین عکس ترامپ‬‎
پیر را گفتمش این باغچه خاکش مرده ست
                                                               که دد و دیو بر آن دست به یغما برده ست
                                                 چیست این شعبده و کیست بر این مصطبه ها
                                                                  گفت خاموش که دامان همه آلوده ست
                                                                                                                                                                                                          (صفایی)


]]>
با ما منشین وگرنه بدنام شوی... 2018-12-08T14:41:14+01:00 2018-12-08T14:41:14+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3821 محمدرضا صفایی یارم به جنون و من ز یارم بترم                                                                      تنگم بگرفته بر، نخیزد شررم   &nb
یارم به جنون و من ز یارم بترم
                                                                      تنگم بگرفته بر، نخیزد شررم
                                           دستی به سر زلف و دگر دست سبوی
                                                                      من آینه دار مستی آشوبگرم
                                                                                                                                                                                          (صفایی)
 
]]>
عدل علی؟! 2018-12-07T09:29:06+01:00 2018-12-07T09:29:06+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4102 محمدرضا صفایی یادتان هست چه شد عاقبت جنگ احد                                                  فاتحی خیره سری کرد و بشد آنچه که شد                   &nbs
یادتان هست چه شد عاقبت جنگ احد
                                                  فاتحی خیره سری کرد و بشد آنچه که شد
                                        غفلتی تازه به تکرار سرگردنه هاست
                                                          کاشکم و پشکل مردم بدهد بار نخود
                                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
تا به کجاست ماجرا 2018-12-06T08:18:36+01:00 2018-12-06T08:18:36+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3447 محمدرضا صفایی گفت: کجایید، کجایید هی                                                                    کشت مرا چاه زنخدان وی     &n
گفت: کجایید، کجایید هی
                                                                    کشت مرا چاه زنخدان وی
                                              فاصلۀ شمس و قمر نیست این
                                                                        پیش بیافتیم بیافتید پی؟
                                                                                                                                                                                  (صفایی)

]]>
از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت 2018-12-05T07:52:56+01:00 2018-12-05T07:52:56+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3637 محمدرضا صفایی تشنه لبی همچو منِ سوخته                                                              لب به لب تشنه تری دوخته           &nbsp
تشنه لبی همچو منِ سوخته
                                                              لب به لب تشنه تری دوخته
                                    طرفه حریفی که حریفش نبود
                                                           مشعله ای نیست که افروخته                           
                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است؟! 2018-12-04T09:02:43+01:00 2018-12-04T09:02:43+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3525 محمدرضا صفایی وقف تو گر نمی کند جان عزیز خود کسی                                                        تا که چو جان خویشتن دوست بداردت بسی            &n
وقف تو گر نمی کند جان عزیز خود کسی
                                                        تا که چو جان خویشتن دوست بداردت بسی
                                                   روی به سوی قبله کن جانب اوست دیده ام
                                                                 نقب زنیم سینه را تا به خزائنش رسی؟
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
هفتاد و دو ملت 2018-12-02T18:02:00+01:00 2018-12-02T18:02:00+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3631 محمدرضا صفایی پارس تولز ابزار وب" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">ای کبر و غرورِ در هیاهو
                                                                وی مانده به ضیق صدر هم او
                                             سرسخت ترینتان کدام است
                                                                    ما تکیه به هو شما به جادو

]]>
كُلُكُّم راعٍ و كُلُكُّم مَسؤولٌ عَن رَعِیَتِهِ 2018-12-01T21:51:48+01:00 2018-12-01T21:51:48+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3609 محمدرضا صفایی                                               منی که اهلِ تابع و منقاد خویش را بر دسته های خودی و غیر خودی شقّه کرده و در اندرونی خود نیز مبتلای دوگانگی ام، داعیه دار اتحاد و اتفاق قوای اندرونم و آیینه دار طلعت دوست! و با اسلام و استسلامی از این دست، منادی                                              

منی که اهلِ تابع و منقاد خویش را بر دسته های خودی و غیر خودی شقّه کرده و در اندرونی خود نیز مبتلای دوگانگی ام، داعیه دار اتحاد و اتفاق قوای اندرونم و آیینه دار طلعت دوست! و با اسلام و استسلامی از این دست، منادی اوتاد سِلکم و خود راهبر سیر و سلوک! وین عجب تر، که بشریت آگاه و متصف به اوصاف الله را نیز به الگو پذیری از مشی عارفانه و جهان شمول خویش! فرا میخوانم. تو گویی می پندارم کسی را جز من توانائی ادراک و شعور سیاسی نیست!
]]>
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد 2018-12-01T13:24:07+01:00 2018-12-01T13:24:07+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3729 محمدرضا صفایی شدم از دست و نشد اینکه صفایی بکنم                                                       چه که پیرانه سری خبط و خطایی بکنم             &nb
شدم از دست و نشد اینکه صفایی بکنم
                                                       چه که پیرانه سری خبط و خطایی بکنم
                                      سر به صحرا فکنم حادثه ها تکرای است
                                                      شاید از آتش و خون نشو و نمایی بکنم
                                                                                                                                                                                  (صفایی)


]]>
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ 2018-12-01T06:43:42+01:00 2018-12-01T06:43:42+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3803 محمدرضا صفایی وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم                                                                   تا که دنباله و دنبال موافق باشیم   &nbsp
وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم
                                                                   تا که دنباله و دنبال موافق باشیم
                                با مفاهیم ربوبی نشدیم آگه از آنک
                                                                  کافر کفر و مصادیق منافق باشیم
                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
تغییر رفتار خامنه ای یا فروپاشی اقتصادی؟!! 2018-11-30T16:12:42+01:00 2018-11-30T16:12:42+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3543 محمدرضا صفایی                                   بهل این عجوز دنیا گذریم از این گذر هی                                       &n
                                  بهل این عجوز دنیا گذریم از این گذر هی
                                                       ز چنین سیاهکاری نرسی به گندم ری
                                  بنویس بر دل و جان دُر ناب نامداران
                                                            به تواتر و توالی به تسلسل و پیاپی
                                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>