خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com 2017-09-26T03:49:37+01:00 mihanblog.com گفتم به لبت چیست نهان...؟! 2017-09-25T19:32:50+01:00 2017-09-25T19:32:50+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3051 محمدرضا صفایی من که می از خمّ ولا خورده ام                                                                   پی به طربناکی آن برده ام        &
من که می از خمّ ولا خورده ام
                                                                   پی به طربناکی آن برده ام
                                      جام مرا زمزم و کوثر خطاست
                                                                   تشنۀ لبهای ترک خورده ام
                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
سر به سرِ نیزه گذارد سرم 2017-09-25T07:33:04+01:00 2017-09-25T07:33:04+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3046 محمدرضا صفایی من که کمین ریزه خور حیدرم                                                                    خاک کف پای علی اصغرم (ع)       &n
من که کمین ریزه خور حیدرم
                                                                    خاک کف پای علی اصغرم (ع)
                                            داغ سرم بر دل سر نیزه هاست
                                                                       سر به سرِ نیزه گذارد سرم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)

]]>
امتی بی امام، امامی بدون امت... 2017-09-24T06:22:56+01:00 2017-09-24T06:22:56+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3041 محمدرضا صفایی ای همه در قصد دل و دین من                                                                   آخته تیغ از پی تمکین من      &
ای همه در قصد دل و دین من
                                                                   آخته تیغ از پی تمکین من
                                      پا به سرم سوختی و ساختم
                                                                    تا به کجا نشئه تدخین من
                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
تهدید آمریکا... تکرار عاشوراست. 2017-09-23T11:37:45+01:00 2017-09-23T11:37:45+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3040 محمدرضا صفایی من خصم اباطیلم و آئین من این است                                                      افتاده چه زیباست گر استاده لعین است                 
من خصم اباطیلم و آئین من این است
                                                      افتاده چه زیباست گر استاده لعین است
                                    مملوک خدایانم و مفروض فرائض
                                                          پا تا به سرم بر قدم قائم دین (عج) است
                                                                                                                                                                                               (صفایی)

]]>
خزان پیشرفت عجیبی نموده است رسیده است حتی به گلهای قالی 2017-09-22T15:56:17+01:00 2017-09-22T15:56:17+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3036 محمدرضا صفایی دامانِ که از گناه امت تر نیست؟!                                                     دستان چه کس به قبضۀ خنجر نیست؟!              &nb دامانِ که از گناه امت تر نیست؟!
                                                     دستان چه کس به قبضۀ خنجر نیست؟!
                                    هر آنکه نه راست، از کژی من و ماست
                                                              قائم به خدای، آیتی دیگر نیست؟!
                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
شور و شعور 2017-09-21T22:40:56+01:00 2017-09-21T22:40:56+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3033 محمدرضا صفایی اینکه نهان است کنم فاشِ فاش                                                                  نیست چو من شیفته و مبتلاش        &nb
اینکه نهان است کنم فاشِ فاش
                                                                  نیست چو من شیفته و مبتلاش
                                      کاشکی از جمله سوی الله رهی
                                                                       کاش به فرّاش گذاری فراش
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ... 2017-09-21T16:02:15+01:00 2017-09-21T16:02:15+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3031 محمدرضا صفایی کس چو من نیست در این بادیه سرمست ولا                                                         بیخود از خویش منم ای همه در من به برآ            &n
کس چو من نیست در این بادیه سرمست ولا
                                                         بیخود از خویش منم ای همه در من به برآ
                                          تنگِ آغوشِ من از دوش و برت خالی نیست
                                                                      زابتلائات تو از فتنه و تمحیض و بلا
                                                                                                                                                                                                      (صفایی)

]]>
إن لَم یَکُن لَکُم دینٌ و کُنتُم لاتَخافونَ المَعادَ فَکونوا اَحراراً فِی دُنیاکُم 2017-09-20T10:53:20+01:00 2017-09-20T10:53:20+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3026 محمدرضا صفایی دل بر سر زلف دلبری دوخته به                                                           وز آتش لعل مهوشی سوخته به              &
دل بر سر زلف دلبری دوخته به
                                                           وز آتش لعل مهوشی سوخته به
                                  از ظلمت و نور زلف و رخسار بتان
                                                        تاب و تب و نار و نوری اندوخته به
                                                                                                                                                                           (صفایی)

]]>
لبَّیک اللّهمّ لبَّیک 2017-09-19T07:54:03+01:00 2017-09-19T07:54:03+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3023 محمدرضا صفایی ای چاره ساز هر چه که مشکل، بلی بلا                                                            تن سوی حجله می کشدم سر به کربلا          &nbsp
ای چاره ساز هر چه که مشکل، بلی بلا
                                                            تن سوی حجله می کشدم سر به کربلا
                                            مپسندم این کش و واکش خدای را
                                                                   مصلوب این و آنِ توام از درم درآ
                                                                                                                                                                                                   (صفایی)


]]>
بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمت 2017-09-18T18:38:59+01:00 2017-09-18T18:38:59+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3019 محمدرضا صفایی اکنون که شام گستره دشت کربلاست                                                           شرمِ من از ترنم افسوس و لیتناست              &nbs


اکنون که شام گستره دشت کربلاست
                                                           شرمِ من از ترنم افسوس و لیتناست
                                   اینجاست جای فرجۀ آتش به اختیار
                                                            ماخوذِ آنکه اخذ نکرد از بلی به لاست
                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
زنده مانی به هر قیمت، زندگانی به خون 2017-09-17T20:49:36+01:00 2017-09-17T20:49:36+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3017 محمدرضا صفایی شدم از دست و نشد اینکه صفائی بکنم                                                        چه به پیرانه سری خبط و خطائی بکنم               &nbsp
شدم از دست و نشد اینکه صفائی بکنم
                                                        چه به پیرانه سری خبط و خطائی بکنم
                                           سر به صحرا فکنم حادثه ها تکرای است
                                                      شاید از آتش و خون نشو و نمائی بکنم
                                                                                                                                                                                           (صفایی)


]]>
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ 2017-09-17T08:15:45+01:00 2017-09-17T08:15:45+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3009 محمدرضا صفایی قومی از دایره سعد و سعید افتاده است                                                         اینکه ناموس خدا دست یزید افتاده است            &
قومی از دایره سعد و سعید افتاده است
                                                         اینکه ناموس خدا دست یزید افتاده است
                                     کنه بالفعل محارب همه بالقوه ماست
                                                           فرصت بود و نمودی که بعید افتاده است
                                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
تو مو می بینی و من... 2017-09-16T20:38:49+01:00 2017-09-16T20:38:49+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3006 محمدرضا صفایی هر آنکه جمال یار نادیده بدید                                                               جز نور از این ظلمت اندوده ندید            &nbs
هر آنکه جمال یار نادیده بدید
                                                               جز نور از این ظلمت اندوده ندید
                                     بر وصل سیاه زلفِ رخساره سپید
                                                                  صبر از من شوریده مدارید امید
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
کیست مرا یاری کند؟ 2017-09-16T11:34:24+01:00 2017-09-16T11:34:24+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3002 محمدرضا صفایی لعلی که دو صد فتنه به جام اندازد                                                           لب تشنه جامی است که خون پالاید              &nbs
لعلی که دو صد فتنه به جام اندازد
                                                           لب تشنه جامی است که خون پالاید
                                      من زنده بدانم که ندانم چاره
                                                            کس نیست مرا کشته فدایش سازد
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
نیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوست 2017-09-15T14:34:58+01:00 2017-09-15T14:34:58+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3000 محمدرضا صفایی زخم بیگانه و خویش است مرا بر دل و تن                                                           بیش از اینم بتوان ساخت به آلام و محن           &nbsp
زخم بیگانه و خویش است مرا بر دل و تن
                                                           بیش از اینم بتوان ساخت به آلام و محن
                                      خصم را گو بزند ما سپر انداخته ایم
                                                          اینکه از چله رها گشته ز محسن به حسن
                                                                                                                                                                                                      (صفایی)


]]>