کارم به یکی طرفه نگار افتادا...

شنبه 1 دی 1397 01:00 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

آنکه نشانم دهد از کوی دوست
                                                                  صافترین آینه سیمای اوست
                                                  کعبه و مسجد، همه بیت الحزن
                                                      یار کجا نیست که در این سه کوست
                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب